-
 

مراجع تخصصي

اطلاعات فني کانکتورهای RF

اطلاعات فني کابلهای کواکسيال

VSWR  محاسبه(by Amphenol)
 
 

در حال حاضر قطعات کانکتور های مخابراتی فرکانس  بسیار بالا ( با ند K سمی ریجید  در خانواده SMA   در انواع مختلف موجود می باشد .